couprie en verwanten - Person Sheet
couprie en verwanten - Person Sheet
NameIsaac Josephsz Coupri
Birth1600, Le Havre
Death1674, Zaandam
FatherJoseph Coupri (1575-)
MotherN.N.
Spouses
Marriage21 Jan 1629, Oost-Zaandam
ChildrenJean (~1630-1695)
 Ytje (1633-1668)
 Margrietje (1635-)
 Neeltje (1638-1668)
 Harmen (-<1693)
Notes for Isaac Josephsz Coupri
stichter van de Franse School in Zaandam,komt uit le Havre. Uit historische studien over de zaanstreek:

DE FRANSCHE SCHOOL TE ZAANDAM
Dit opstel maakte oorspronkelijk deel uit van het voorafgaande. Om enkele redenen hebben wij het tot een afzonderlijk geheel omgewerkt.
In het Resolucy-boeck van Oostsaerdam (1694—1794)1) vinden wij op folio 256 een adres van het Departement Zaandam der „Maatschappij tot Nut van het Algemeen" aan het plaatselijk bestuur van Oostzaandam, betreffende oprichting van een Fransche school aldaar.
Geheel nieuw was dit instituut in 1792 niet. In een „Zaanlander"- opstel heb ik indertijd gehandeld over de Fransche school op het daarnaar genoemde Fransche pad (voor eenige jaren gepromoveerd tot Fransche straat), uit welk opstel we de voornaamste punten hier nog eens rele­ veeren.
Reeds op 21 Sept. 1656 ontmoeten we in het protocol van notaris Isbrant van Houwert te Westzaandam “Mr.GillisvanBreenfransschool- mr op t france padt".
Voor denzelfden notaris wordt 13 Aug. 1662 een schuldbekentenis op­ gesteld „aen Mr Isaac Coupry2) Frans Schoolmr... opt franse pat". Nog een paar malen komt deze Isaac voor. Of hij aan 't hoofd der school heeft gestaan, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wel lezen we, dat 8 Aug. 1674 „Phillips Jolij... Rector der Latijnse Tale" van Isaac Coupry's weduwehet huis,„tenoosteyndevant france pat" huurt, maar dit kan een woonhuis zijn bij de school, die ook aan 't einde daarvan ligt. (Het ge­ bouw bestaat nog.)
We treffen in deze jaren ook aan den beroemden Cornelis Jansz. Kalfï. Hij heeft blijkens de padsordonnantie van de naast het Fransche pad ge­ legen Kalverstraat (waarschijnlijk naar hem genoemd) aldaar gewoond, en is ook aan de Fransche school verbonden geweest als hoofd of onder­ wijzer. Het protocol notaris S. Oosterhooren heeft nl. op 12 Maart 1683 hettestamentvan„Mr.CornelisKalfffranchoijseschoolmr.".Dathij leerlingen bij zich in huis nam, blijkt uit het volgende:
6 Juni 1670 sluit Kalff voor notaris S. Oosterhooren een contract met den chirurgijn Andreas Hoffner voor de geneeskundige behande-

DE FRANSCHE SCHOOL TE ZAANDAM
23
ling van „ses... kinderen bij de voorsz. Korns. Jansz Kalff inde kost zijnde".
13 Dec. 1673 verklaren voor notaris Joh. van der Stengh twee burge­ meesters van Oostzaandam den lichamelijk gebrekkigen Kalff, die op een „kleijn paertie" rijdt, herhaaldelijk „de kinderen t sijnen huijse uijt ver- scheijde Steden ende Dorpen inde kost en ter School besteet", bij bezoek aan nabijgelegen plaatsen te hebben zien begeleiden.
Onder zijn kostleerlingen vinden we een uit den Haag en zelfs een uit Bragenes in Noorwegen (3 Oct. 1680; protocol-Joh. van der Stengh).
Honig deelt in zijn Studiën (II, 243) mee, dat Kalff in een koopbrief van i Febr. 1674 „franchoys schoolmeester te Oostzaandam" wordt ge­ noemd. Of hij 't hoofd der school was dan wel de in een testament van 2 Sept.1679 genoemde,,Mr. Pieter Coupry Schoolmr...opt France pat", blijkthieruitniet.Dezelaatsteisblijkensdattestamentdezoonvan,,Mr. loan Coupri: francoijs schoolmr". Hij woont echter dan op het Stikkel- pad (tegenwoordige Noordzijde der Stationsstraat); als 19 Dec.1676 voor notaris Sijmon Oosterhoorn tot Saardam een aantal „ingelanden" van dit pad compareert, vinden we daaronder Mr. Jan Couprie als „Opsiender of bewinthebber".
Te Westzaandam woont in 1768 ook een naamgenoot van hem, die als franchoys schoolmeester wordt genoemd door Honig (t.a.p.).
We hebben hier dus te doen met een heel geslacht van Fransche school­ meesters, die waarschijnlijk ook van Fransche origine zijn.


Opm. leen couprie: Jean couprie is verhuisd naar westzaandam, bovenstaande klopt niet, het is dezelfde persoon. bovendien moet dat 1668 zijn…


uit de oprechte haerlemsche courant 1660:

Een extraordinarie Ghelegentheydt op Saerdam te koop, omme Latijnse ofte Francoysche School te houden, een groot Steenen Huys van 2 Vierkanten hoog langh 63 Voeten, aen de Noort-zyde een groote Speel-plaets van omtrent 70 Voeten in 't vierkant, altemael bestraet, aen de Zuyd-zyde een groot Bleeck-velt en een kleyn Thuyntjen, met een Was-huysken, achter aen 't Huys een groote Thuyn, daer verscheyde groote Vruchtbare Boomen in zijn: Yemant daer gadinge aen hebbende, addresseere hen aen Isaac Coupry, Francoysche Schoolmr: tot Saerdam, sal een yegelijck goede onderrechtinge daer van doen.

uit de oprechte haerlemsche courant 1667

Isser een Jonckman die wel ervaeren is in de Fransche Taale, ende wel Schrijven en Reeckenen kan, die begeerigh is om voor Onder-Meester te dienen, die kome tot Saerdam by Mr. Jsacq Couvry, Francoysse Schoolmeester, sal hem goet bescheyt doen
Last Modified 8 Aug 2021Created 29 Aug 2021 using Reunion for Macintosh
Copyright Leen Couprie.

Please contact me for any questions regarding people in this pedigree