Sources
Sources
1. “testament.”
In den name des heren amen. Bij den inhoude van deze openbare instrumentre sij dat in den jare na de geboorte Christi Duijsend Seevenhonderd twee en twintig op den derden dag van de maand januarij smiddags ten een uuren voor mij Antipas Tradée openbaar notaris bij den Hoven van utrecht geëed en geadmitteerd tot Abcoude residerende ter presentie van de nagenoemde getuijgen in Eijgener personen gecompareerd sijn Pieter Couprie, Coster tot Ouderkerk in de provincie van Holland ende juffr. Anna Blok egteluijden beijde mij notaris bekend, sijnde de eerste comparant gesont en de tweede comparante Eenigsints Siekelijk van lighaam Edog beijde met ons gaande en staende, haar verstand, oordeel en uijtspraeke magtig ende gebruijkende zoo ons volkoomentlijke blijkende was, dewelke verklarenden overdagt te hebben de onseekere tijd en de uuren van het seekere sterven willende daeromme haaren sterfdag en de onsekere uuren des doods me t ordonnantie en testamentaire dispositie in tijden voorkoomen ende prevenieren, doende tselve
Soo sij openlijck verclaerden uijt vrijen wille ende gemoed, sonder persuatie of misleijdinge van imand Beveelende eerst ende alvorens hunne ontsterfelijke zielen, wanneer die van de lighaemen sal kommen te scheijden in Gods barmhartige handen ende haren dood lighaame de christelijke begraving revocerende casserende dood ende te niet doende alle testamenten Codicillen of enige andere makingen die sij comparanten tesamen of elk van hun int bijsonder voor dato deeses mochten hebben gemaekt of gepasseerd ende bijsonderlijk de huwelijkse voorwaerden tussen hun comparanten voor banden van haerluijden huwelijk opgezegt, nietwillende dat deselve ofte enige van dien in eenig punt gevolgd ende naegecomen sullen worden ende bij deesen opnieuw disponeerende, so verclaerde hij eerste comparant sijne twee voorkinderen met naeme Jan en Elisabeth Coupri te nomineren en instellen tot sijne tweede erfgenaamden in hun legitime porti ider met de somma van vijfentwintig gulden ende een enkel bed daer deselve op slapen sijnde samen de somma van vijfitg guldens en sondermeer verclaerende hij comparant dat de somma de legitime portie van sijne voorn. Voorkinderen is excederende ende teboovengaende

Wijdens verclaerende sij testateuren tesamen uijt suijvere liefde ende affectie die sij den andere toedragen malkanderen ende alszulcks de eerste den langstleevende van hun beijden reciporgief nomineeren ende institueeren tot erfgenaam van alen den huijsraed en inboedel, soo in dier voegen de eerstaflijvige dat meterdood ontruijmen ende nalaten sal, en ten aanzien van alla andere goederen roerende en onroerende obligatoir ende hypotecatien, goud en silver gemunt en ongemunt niets ter weereld uijtgesonderd welke bij de eerste metter dood ontruijmt ende nagelaten sullen worden.
Daaraan verclaerden sij luijden malkanderen te geeven, vermaeken ende te bespreeken den usufruct, genot, incomstingen en vrügtgebruijk omme alle deselve bij den langstleevene aanvaart, beseeten, genooten ende gebruijkt te worden ten lijftogt regten en regten lijftogt te sijn of haer leven lang dienden intituereerende op de voorn. last van de lijftogt in den eijgendom van dien tot hun enige universele erfgenamen hunne kinderen die sijluijden bij malkanderen albereyds hebben verwekt en die nogte verkrijgen mogten, alle hooft voor hooft, in equale porties, en gelijke deelen, prelendegaterenden en wijsmaekende dejonge dogter Maria Coupri voor alle deylen gebruk der cleederen van linne en wolle, mitsgaders juwelen, goud en silver tgeen testatrice tot ... gebruijk in handen of lijve ... is niets uitgesonderd omwelke haarluidende convoceernden, willende ende begeerenden verder sij testateuren dat de langstleevende van hun beijden niet sal mogen worden aangesprooken om eenige openinge des boedels te doen,nog om staet of inventaris te leeveren evenmin om gedurende lijftogt eenige cautie te stellen welke sy testateurs daervan sijn remitteerende bij deesen en sullende welgemelde langstleevende behalve en booven de voorsz. Lijftogt meede ten allen tijden wanneerd die sulks mogten benodigd hebben, nog sooveel van de boedelgoederen soo roerende als onroerende geen uijtgesoderd moogen verminderen........ofte verkoopen als deselve tot behoorlijke substitentie noodi heeft, sonder consent, ...... of tegenleggen van imand, eningeval eenige van hunne kinderen of erfgenamen hiertegend of tegend enig ponct vandien sig quamet tot opponerij of te opposieren, soo verclaerde sij testateuren deselve kind, kinderen of erfgenamen te institueren tot erfgenaam in hun legitime portie en niet meer, tgeende daarenbooven overschiet sal ..... en aan de goedwillige kinderen en efgenaemen daarinne meede tot erfgenamen institueren als en ingeval het moge gebeuren dat de kinderen de testateuren bij malkanderen sullen hebben verwekt voor hun mondige staete of huwelijken state quamen te sterven, soo verclaerde sij testatrice voorts in het .... op de last van de voorz lijftogt en verdere ordonnantie deesen ten behoeve van langstleevende is gedaen besprooken tot haar eenige universeele erfgenaam inplaetse van haere gem. kinderen te nomineren en te institueren Geertruid Blok, haer testatrice suster in seclusie van alle anderen.

Wijders verclaerende testateuren malkanderen te stellen tot voogd of voogdessen over hun na te laten kinderen mitsgaders tot administraeur van de goederen met magt omme infal van sieksijn of andere gevallen en ongeleegentheijd een of meer voogden neevens hun of hunne plaetse te moghen kiesen en aanstellen met magt va n assumptie of surrogatie, tenuijteijnde den vogdije toe, eerbiedig uijtsluijtend den geregte en weeskamer van ouderkerk alle andere geregten en weeskamers soo van Amsterdam als andere steeden en plaatsen mitsgaders de vrinden eenig bewind over de onmondige souden competeeren, alleselve behoudens hunne eerwaardigheijd voor te nemen moeite bedankende, willende dat niemand dan de langstlevende van de testateuren die successie door hun sullen worden geassumeert, gesubstutieerd of gesurrogeert sig daermeede bemoeien sullen.


Alle twelke de testateuren van woord tot woord voorgeleesen sijnde verclaerden sijtselve te weese hun testament en laestse en uijterste wille en begeerende dat dat hetzelve stand grijpen en toekomstig effect sorteren sal tsij als testament, codicil, /gifte ter saeke des doods of andersleevende invoegen hetselve best en bondiger na regten sal konnen of mogen bestaen, al waeren alle solemniteijten na regten gerequireerd……niet geobserveerd … versoekende dies aangaende het uijterstte benefitie te mogen genieten begeerende hiervan gemaeckt en geleverd te worden instrument informe, dat deese is. Aldus gedaen ende gepasseerd ten comptoire van mij notaris staende tot Abcoude ..... gezegt ter presentie van Cornelis Jansz Cuyper en Jacob Aertsz van Wijnbergen als getuijgen hiertoe speciaal versogt, die deese neevens de testateuren en mij notaris hebben onderteekent bij Jare, maende, dag uur en plaatse voortz.

Pieter Coupri
Anna Blok
Cornelis janse Kuypers
Jacob Aardson van Wijnbergen
Antipas Tradée
2. “testament.”
In den name des heren amen. Bij den inhoude van deze openbare instrumentre sij dat in den jare na de geboorte Christi Duijsend Seevenhonderd twee en twintig op den derden dag van de maand januarij smiddags ten een uuren voor mij Antipas Tradée openbaar notaris bij den Hoven van utrecht geëed en geadmitteerd tot Abcoude residerende ter presentie van de nagenoemde getuijgen in Eijgener personen gecompareerd sijn Pieter Couprie, Coster tot Ouderkerk in de provincie van Holland ende juffr. Anna Blok egteluijden beijde mij notaris bekend, sijnde de eerste comparant gesont en de tweede comparante Eenigsints Siekelijk van lighaam Edog beijde met ons gaande en staende, haar verstand, oordeel en uijtspraeke magtig ende gebruijkende zoo ons volkoomentlijke blijkende was, dewelke verklarenden overdagt te hebben de onseekere tijd en de uuren van het seekere sterven willende daeromme haaren sterfdag en de onsekere uuren des doods me t ordonnantie en testamentaire dispositie in tijden voorkoomen ende prevenieren, doende tselve
Soo sij openlijck verclaerden uijt vrijen wille ende gemoed, sonder persuatie of misleijdinge van imand Beveelende eerst ende alvorens hunne ontsterfelijke zielen, wanneer die van de lighaemen sal kommen te scheijden in Gods barmhartige handen ende haren dood lighaame de christelijke begraving revocerende casserende dood ende te niet doende alle testamenten Codicillen of enige andere makingen die sij comparanten tesamen of elk van hun int bijsonder voor dato deeses mochten hebben gemaekt of gepasseerd ende bijsonderlijk de huwelijkse voorwaerden tussen hun comparanten voor banden van haerluijden huwelijk opgezegt, nietwillende dat deselve ofte enige van dien in eenig punt gevolgd ende naegecomen sullen worden ende bij deesen opnieuw disponeerende, so verclaerde hij eerste comparant sijne twee voorkinderen met naeme Jan en Elisabeth Coupri te nomineren en instellen tot sijne tweede erfgenaamden in hun legitime porti ider met de somma van vijfentwintig gulden ende een enkel bed daer deselve op slapen sijnde samen de somma van vijfitg guldens en sondermeer verclaerende hij comparant dat de somma de legitime portie van sijne voorn. Voorkinderen is excederende ende teboovengaende

Wijdens verclaerende sij testateuren tesamen uijt suijvere liefde ende affectie die sij den andere toedragen malkanderen ende alszulcks de eerste den langstleevende van hun beijden reciporgief nomineeren ende institueeren tot erfgenaam van alen den huijsraed en inboedel, soo in dier voegen de eerstaflijvige dat meterdood ontruijmen ende nalaten sal, en ten aanzien van alla andere goederen roerende en onroerende obligatoir ende hypotecatien, goud en silver gemunt en ongemunt niets ter weereld uijtgesonderd welke bij de eerste metter dood ontruijmt ende nagelaten sullen worden.
Daaraan verclaerden sij luijden malkanderen te geeven, vermaeken ende te bespreeken den usufruct, genot, incomstingen en vrügtgebruijk omme alle deselve bij den langstleevene aanvaart, beseeten, genooten ende gebruijkt te worden ten lijftogt regten en regten lijftogt te sijn of haer leven lang dienden intituereerende op de voorn. last van de lijftogt in den eijgendom van dien tot hun enige universele erfgenamen hunne kinderen die sijluijden bij malkanderen albereyds hebben verwekt en die nogte verkrijgen mogten, alle hooft voor hooft, in equale porties, en gelijke deelen, prelendegaterenden en wijsmaekende dejonge dogter Maria Coupri voor alle deylen gebruk der cleederen van linne en wolle, mitsgaders juwelen, goud en silver tgeen testatrice tot ... gebruijk in handen of lijve ... is niets uitgesonderd omwelke haarluidende convoceernden, willende ende begeerenden verder sij testateuren dat de langstleevende van hun beijden niet sal mogen worden aangesprooken om eenige openinge des boedels te doen,nog om staet of inventaris te leeveren evenmin om gedurende lijftogt eenige cautie te stellen welke sy testateurs daervan sijn remitteerende bij deesen en sullende welgemelde langstleevende behalve en booven de voorsz. Lijftogt meede ten allen tijden wanneerd die sulks mogten benodigd hebben, nog sooveel van de boedelgoederen soo roerende als onroerende geen uijtgesoderd moogen verminderen........ofte verkoopen als deselve tot behoorlijke substitentie noodi heeft, sonder consent, ...... of tegenleggen van imand, eningeval eenige van hunne kinderen of erfgenamen hiertegend of tegend enig ponct vandien sig quamet tot opponerij of te opposieren, soo verclaerde sij testateuren deselve kind, kinderen of erfgenamen te institueren tot erfgenaam in hun legitime portie en niet meer, tgeende daarenbooven overschiet sal ..... en aan de goedwillige kinderen en efgenaemen daarinne meede tot erfgenamen institueren als en ingeval het moge gebeuren dat de kinderen de testateuren bij malkanderen sullen hebben verwekt voor hun mondige staete of huwelijken state quamen te sterven, soo verclaerde sij testatrice voorts in het .... op de last van de voorz lijftogt en verdere ordonnantie deesen ten behoeve van langstleevende is gedaen besprooken tot haar eenige universeele erfgenaam inplaetse van haere gem. kinderen te nomineren en te institueren Geertruid Blok, haer testatrice suster in seclusie van alle anderen.

Wijders verclaerende testateuren malkanderen te stellen tot voogd of voogdessen over hun na te laten kinderen mitsgaders tot administraeur van de goederen met magt omme infal van sieksijn of andere gevallen en ongeleegentheijd een of meer voogden neevens hun of hunne plaetse te moghen kiesen en aanstellen met magt va n assumptie of surrogatie, tenuijteijnde den vogdije toe, eerbiedig uijtsluijtend den geregte en weeskamer van ouderkerk alle andere geregten en weeskamers soo van Amsterdam als andere steeden en plaatsen mitsgaders de vrinden eenig bewind over de onmondige souden competeeren, alleselve behoudens hunne eerwaardigheijd voor te nemen moeite bedankende, willende dat niemand dan de langstlevende van de testateuren die successie door hun sullen worden geassumeert, gesubstutieerd of gesurrogeert sig daermeede bemoeien sullen.


Alle twelke de testateuren van woord tot woord voorgeleesen sijnde verclaerden sijtselve te weese hun testament en laestse en uijterste wille en begeerende dat dat hetzelve stand grijpen en toekomstig effect sorteren sal tsij als testament, codicil, /gifte ter saeke des doods of andersleevende invoegen hetselve best en bondiger na regten sal konnen of mogen bestaen, al waeren alle solemniteijten na regten gerequireerd……niet geobserveerd … versoekende dies aangaende het uijterstte benefitie te mogen genieten begeerende hiervan gemaeckt en geleverd te worden instrument informe, dat deese is. Aldus gedaen ende gepasseerd ten comptoire van mij notaris staende tot Abcoude ..... gezegt ter presentie van Cornelis Jansz Cuyper en Jacob Aertsz van Wijnbergen als getuijgen hiertoe speciaal versogt, die deese neevens de testateuren en mij notaris hebben onderteekent bij Jare, maende, dag uur en plaatse voortz.

Pieter Coupri
Anna Blok
Cornelis janse Kuypers
Jacob Aardson van Wijnbergen
Antipas Tradée In den name des heren amen. Bij den inhoude van deze openbare instrumentre sij dat in den jare na de geboorte Christi Duijsend Seevenhonderd twee en twintig op den derden dag van de maand januarij smiddags ten een uuren voor mij Antipas Tradée openbaar notaris bij den Hoven va.
3. @REPO1@, “Ancestral File (R),” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Copyright (c) 1987, June 1998, data as of 5 January 1998, Family History Library, 35 N West Temple StreetSalt Lake City, Utah 84150 USA.
4. allefriezen.nl.
Alle Friezen
5. “Gemeentearchief Hilversum.”
6. “Gemeente archief Hilversum B.R.”
7. “Register 3 folio 99.”
8. Wiewaswie
9. “kan ook 23-05-1930 zijn.”
10. “Zevenhuizen, Zuid-Holland, Geboorte Burgerlijke Stand,” Geboorteregister, Streekarchief Midden-HollandStreekarchief Midden-Holland, <a href="http://www.voorouder.nl/streekarchief-midden-holland/">; Streekarchief Midden-Holland</a>, Aktenummer: 19.
11. “Prov. Archief Zwolle.”
12. “testament (inventarisbeschrijving 27-3-1896).”
13. “PA Zwolle.”
14. @REPO3@, “International Genealogical Index (R),” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Copyright (c) 1980, 2002, data as of August 26, 2006, Family History Library, 35 N West Temple StreetSalt Lake City, Utah 84150 USA, Film #: 538550.
15. @REPO5@, “Ancestral File (R),” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Copyright (c) 1987, June 1998, data as of 5 January 1998, Family History Library, 35 N West Temple StreetSalt Lake City, Utah 84150 USA.
16. @REPO3@, “International Genealogical Index (R),” The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Copyright (c) 1980, 2002, data as of August 26, 2006, Family History Library, 35 N West Temple StreetSalt Lake City, Utah 84150 USA.
17. “testament.”
In den name des heren amen. Bij den inhoude van deze openbare instrumentre sij dat in den jare na de geboorte Christi Duijsend Seevenhonderd twee en twintig op den derden dag van de maand januarij smiddags ten een uuren voor mij Antipas Tradée openbaar notaris bij den Hoven van utrecht geëed en geadmitteerd tot Abcoude residerende ter presentie van de nagenoemde getuijgen in Eijgener personen gecompareerd sijn Pieter Couprie, Coster tot Ouderkerk in de provincie van Holland ende juffr. Anna Blok egteluijden beijde mij notaris bekend, sijnde de eerste comparant gesont en de tweede comparante Eenigsints Siekelijk van lighaam Edog beijde met ons gaande en staende, haar verstand, oordeel en uijtspraeke magtig ende gebruijkende zoo ons volkoomentlijke blijkende was, dewelke verklarenden overdagt te hebben de onseekere tijd en de uuren van het seekere sterven willende daeromme haaren sterfdag en de onsekere uuren des doods me t ordonnantie en testamentaire dispositie in tijden voorkoomen ende prevenieren, doende tselve
Soo sij openlijck verclaerden uijt vrijen wille ende gemoed, sonder persuatie of misleijdinge van imand Beveelende eerst ende alvorens hunne ontsterfelijke zielen, wanneer die van de lighaemen sal kommen te scheijden in Gods barmhartige handen ende haren dood lighaame de christelijke begraving revocerende casserende dood ende te niet doende alle testamenten Codicillen of enige andere makingen die sij comparanten tesamen of elk van hun int bijsonder voor dato deeses mochten hebben gemaekt of gepasseerd ende bijsonderlijk de huwelijkse voorwaerden tussen hun comparanten voor banden van haerluijden huwelijk opgezegt, nietwillende dat deselve ofte enige van dien in eenig punt gevolgd ende naegecomen sullen worden ende bij deesen opnieuw disponeerende, so verclaerde hij eerste comparant sijne twee voorkinderen met naeme Jan en Elisabeth Coupri te nomineren en instellen tot sijne tweede erfgenaamden in hun legitime porti ider met de somma van vijfentwintig gulden ende een enkel bed daer deselve op slapen sijnde samen de somma van vijfitg guldens en sondermeer verclaerende hij comparant dat de somma de legitime portie van sijne voorn. Voorkinderen is excederende ende teboovengaende

Wijdens verclaerende sij testateuren tesamen uijt suijvere liefde ende affectie die sij den andere toedragen malkanderen ende alszulcks de eerste den langstleevende van hun beijden reciporgief nomineeren ende institueeren tot erfgenaam van alen den huijsraed en inboedel, soo in dier voegen de eerstaflijvige dat meterdood ontruijmen ende nalaten sal, en ten aanzien van alla andere goederen roerende en onroerende obligatoir ende hypotecatien, goud en silver gemunt en ongemunt niets ter weereld uijtgesonderd welke bij de eerste metter dood ontruijmt ende nagelaten sullen worden.
Daaraan verclaerden sij luijden malkanderen te geeven, vermaeken ende te bespreeken den usufruct, genot, incomstingen en vrügtgebruijk omme alle deselve bij den langstleevene aanvaart, beseeten, genooten ende gebruijkt te worden ten lijftogt regten en regten lijftogt te sijn of haer leven lang dienden intituereerende op de voorn. last van de lijftogt in den eijgendom van dien tot hun enige universele erfgenamen hunne kinderen die sijluijden bij malkanderen albereyds hebben verwekt en die nogte verkrijgen mogten, alle hooft voor hooft, in equale porties, en gelijke deelen, prelendegaterenden en wijsmaekende dejonge dogter Maria Coupri voor alle deylen gebruk der cleederen van linne en wolle, mitsgaders juwelen, goud en silver tgeen testatrice tot ... gebruijk in handen of lijve ... is niets uitgesonderd omwelke haarluidende convoceernden, willende ende begeerenden verder sij testateuren dat de langstleevende van hun beijden niet sal mogen worden aangesprooken om eenige openinge des boedels te doen,nog om staet of inventaris te leeveren evenmin om gedurende lijftogt eenige cautie te stellen welke sy testateurs daervan sijn remitteerende bij deesen en sullende welgemelde langstleevende behalve en booven de voorsz. Lijftogt meede ten allen tijden wanneerd die sulks mogten benodigd hebben, nog sooveel van de boedelgoederen soo roerende als onroerende geen uijtgesoderd moogen verminderen........ofte verkoopen als deselve tot behoorlijke substitentie noodi heeft, sonder consent, ...... of tegenleggen van imand, eningeval eenige van hunne kinderen of erfgenamen hiertegend of tegend enig ponct vandien sig quamet tot opponerij of te opposieren, soo verclaerde sij testateuren deselve kind, kinderen of erfgenamen te institueren tot erfgenaam in hun legitime portie en niet meer, tgeende daarenbooven overschiet sal ..... en aan de goedwillige kinderen en efgenaemen daarinne meede tot erfgenamen institueren als en ingeval het moge gebeuren dat de kinderen de testateuren bij malkanderen sullen hebben verwekt voor hun mondige staete of huwelijken state quamen te sterven, soo verclaerde sij testatrice voorts in het .... op de last van de voorz lijftogt en verdere ordonnantie deesen ten behoeve van langstleevende is gedaen besprooken tot haar eenige universeele erfgenaam inplaetse van haere gem. kinderen te nomineren en te institueren Geertruid Blok, haer testatrice suster in seclusie van alle anderen.

Wijders verclaerende testateuren malkanderen te stellen tot voogd of voogdessen over hun na te laten kinderen mitsgaders tot administraeur van de goederen met magt omme infal van sieksijn of andere gevallen en ongeleegentheijd een of meer voogden neevens hun of hunne plaetse te moghen kiesen en aanstellen met magt va n assumptie of surrogatie, tenuijteijnde den vogdije toe, eerbiedig uijtsluijtend den geregte en weeskamer van ouderkerk alle andere geregten en weeskamers soo van Amsterdam als andere steeden en plaatsen mitsgaders de vrinden eenig bewind over de onmondige souden competeeren, alleselve behoudens hunne eerwaardigheijd voor te nemen moeite bedankende, willende dat niemand dan de langstlevende van de testateuren die successie door hun sullen worden geassumeert, gesubstutieerd of gesurrogeert sig daermeede bemoeien sullen.


Alle twelke de testateuren van woord tot woord voorgeleesen sijnde verclaerden sijtselve te weese hun testament en laestse en uijterste wille en begeerende dat dat hetzelve stand grijpen en toekomstig effect sorteren sal tsij als testament, codicil, /gifte ter saeke des doods of andersleevende invoegen hetselve best en bondiger na regten sal konnen of mogen bestaen, al waeren alle solemniteijten na regten gerequireerd……niet geobserveerd … versoekende dies aangaende het uijterstte benefitie te mogen genieten begeerende hiervan gemaeckt en geleverd te worden instrument informe, dat deese is. Aldus gedaen ende gepasseerd ten comptoire van mij notaris staende tot Abcoude ..... gezegt ter presentie van Cornelis Jansz Cuyper en Jacob Aertsz van Wijnbergen als getuijgen hiertoe speciaal versogt, die deese neevens de testateuren en mij notaris hebben onderteekent bij Jare, maende, dag uur en plaatse voortz.

Pieter Coupri
Anna Blok
Cornelis janse Kuypers
Jacob Aardson van Wijnbergen
Antipas Tradée In den name des heren amen. Bij den inhouden van deze openbare instrumentre sij kennelijk eenider dien het behoord dat in den jare na de geboorte Christi Duijsend Seevenhonderd Vijff en Dertig op Den derden dag van de maand julij des avonds ten zes uuren voor mij Antipas Tradé.
18. informatie verder terug vanaf deze persoon komt van internet en kan ik niet verifieren.
21. Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp Siegerswoude, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0569, aktenummer 316
Gemeente: Opsterland
Periode: 1722-1811
24. Familiearchief Krom
25. Stamboom Antoinette Vermeer
27. Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 557, aktenummer 1080
Gemeente: Opsterland
Periode: 1677-1850
Copyright Leen Couprie.

Please contact me for any questions regarding people in this pedigree